1 Gru, 2010
Wersja do druku

Sadovaya Group S.A. publikuje prospekt emisyjny

Kijów, Luksemburg, Warszawa,
1 grudnia 2010

Sadovaya Group S.A. publikuje prospekt emisyjny

  • Zapisy dla inwestorów detalicznych na akcje Sadovaya Group S.A., jednego z największych prywatnych producentów węgla energetycznego na Ukrainie, potrwają od 8 do 10 grudnia i będą przyjmowane w punktach obsługi klienta i placówkach Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. oraz jego przedstawicieli.
  • Akcje oferowane są polskim inwestorom detalicznym i instytucjonalnym oraz wybranym zagranicznym inwestorom instytucjonalnym. Planowanym rynkiem notowań jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.
  • Inwestorzy detaliczni będą zapisywać się po cenie maksymalnej, która wynosi 17,5 zł.
  • Oferta będzie składać się łącznie z do 10.771.423 nowych akcji, które po zakończeniu oferty będą stanowić do 25% akcji w podwyższonym kapitale.
  • BG Capital JSC i BG Trading Limited będą pełnić funkcję Głównych Menedżerów oferty. Bank Zachodni WBK S.A. będzie pełnił rolę Doradcy.
  • Dom Maklerski BZ WBK S.A. będzie Współzarządzającym ofertą oraz Oferującym akcje w Polsce.

- Dziś rozpoczął się bardzo ważny etap związany z ofertą publiczną Sadovaya i jej wejściem na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Nasze akcje kierujemy do szerokiego grona inwestorów w Polsce i wybranych inwestorów zagranicznych. Liczymy, że unikalny model biznesowy naszej spółki, jej strategia rozwoju, a także dobre perspektywy ukraińskiego rynku węgla, na którym działamy spotkają się z zainteresowaniem inwestorów i w najbliższych tygodniach zadebiutujemy na giełdzie - mówi Alexander Tolstoukhov, Założyciel Sadovaya Group i jej współwłaściciel.

Struktura Oferty

Oferta Sadovaya Group S.A., zarejestrowanej w Luksemburgu spółki będącej podmiotem dominującym Grupy Sadovaya, czołowego prywatnego producenta węgla energetycznego na Ukrainie, obejmuje do 10.771.423 nowych akcji. W przypadku objęcia przez inwestorów wszystkich akcji, będą one stanowić 25% kapitału spółki po podwyższeniu.

Oferta publiczna nie dzieli się na transze. W Polsce skierowana jest zarówno do inwestorów detalicznych jak i instytucjonalnych. Ponadto akcje oferowane są zagranicznym inwestorom instytucjonalnym, za wyjątkiem inwestorów amerykańskich, zgodnie z Regulacją S wydaną na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

Harmonogram oferty

Zapisy na akcje inwestorzy detaliczni mogą składać od 8 do 10 grudnia 2010 r. w punktach obsługi klienta i placówkach Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. oraz jego przedstawicieli. Inwestorzy detaliczni będą zapisywać się po cenie maksymalnej, która została ustalona na 17,5 zł. Ostateczna cena akcji w ofercie zostanie opublikowana 10 grudnia lub około tej daty, przed rozpoczęciem okresu przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych, na podstawie wyników book-buildingu, przeprowadzonego wśród tej grupy inwestorów. Proces book-buildingu potrwa od 8 do 10 grudnia. Zarówno w przypadku inwestorów detalicznych jak i instytucjonalnych, ostatecznie ustalona cena nie będzie wyższa od ceny maksymalnej.

Ostateczna liczba akcji oferowanych przydzielonych inwestorom detalicznym oraz inwestorom instytucjonalnym zostanie ogłoszona po zakończeniu zapisów dla inwestorów instytucjonalnych. Przewiduje się, że przydział akcji nastąpi 17 grudnia 2010 r, a debiut akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 30 grudnia lub w zbliżonym terminie.

Przewidywany Harmonogram Oferty*

Proces budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych 8 – 10 grudnia 2010 r.
Publikacja Ceny Akcji w Ofercie 10 grudnia 2010 r.
Zapisy na Akcje dla Inwestorów Detalicznych 8 – 10 grudnia 2010 r.
Zapisy na Akcje dla Inwestorów Instytucjonalnych 13 – 16 grudnia 2010 r.
Dzień Przydziału Akcji 17 grudnia 2010 r.
Rozliczenie Akcji Oferowanych 20 grudnia 2010 r.
Wprowadzenie do obrotu Akcji Oferowanych 30 grudnia2010 r.
*daty dotyczące Harmonogramu Oferty mogą ulec zmianie

Strategia Spółki i cele emisyjne

Strategia Grupy Sadovaya zakłada wzrost sprzedaży własnego węgla. Grupa zamierza osiągnąć ten cel poprzez zwiększenie wydajności produkcji w obecnie posiadanych kopalniach dzięki instalacji nowoczesnego sprzętu górniczego, zwiększenie własnej bazy zasobów węgla oraz wprowadzenie nowoczesnych i efektywnych urządzeń do odzysku węgla. Plan rozwoju Sadovaya, zbadany przez ekspertów ds. górnictwa pozwoli osiągnąć NPV (wartość bieżąca netto) w wysokości 348 milionów USD.

Wpływy brutto ze sprzedaży nowych akcji, szacowane są na ok. 40 – 62,5 mln USD
i zostaną przeznaczone na sfinansowanie projektów rozwoju, obejmujących:

  • Modernizację i rozbudowę istniejących kopalni Sadovaya i Rassvet-1. Grupa planuje zwiększyć wydajność operacyjną i produkcyjną w swoich obecnych kopalniach oraz mechanizację wydobycia dzięki instalacji nowoczesnego sprzętu górniczego - 30,1 mln USD.
  • Budowę dwóch centrów wzbogacania węgla w celu przetwarzania odpadów węgla składowanych przez Grupę – 14,3 mln USD.
  • Zakup i udostępnienie złóż węgla w Roskoshniy i Krasnoluchskaya Severnaya. Grupa oczekuje, że przejęcia zostaną sfinalizowane w 2011 r. Po nabyciu tych dwóch złóż łączny wolumen złóż Grupy zwiększy się z 23,1 mln ton do 122,2 mln ton - 5,6 mln USD.

Plan inwestycyjny na 2011 r. będzie finansowany ze środków dłużnych oraz środków wypracowanych przez Grupę. Wpływy z oferty przekraczające 50 mln USD zostaną przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego (pracującego) oraz/lub na częściową spłatę zadłużenia.

- Jesteśmy przekonani, że konsekwentnie realizowana strategia zakładająca zwiększenie wydobycia i sprzedaży własnego surowca, pozwoli nam umocnić już dziś silną pozycję rynkową wśród prywatnych producentów na Ukrainie. W tym celu przygotowaliśmy gotowy do wdrożenia plan inwestycyjny o łącznych nakładach 50 mln USD. W jego ramach chcemy rozbudować i zmodernizować już istniejące kopalnie, pozyskać nowe złoża surowca oraz wybudować nowe centra wzbogacania węgla. To właśnie na sfinansowanie naszego planu rozwoju chcemy przeznaczyć środki pozyskane z emisji akcji- mówi Alexander Tolstoukhov.

Akcjonariat

Obecnie 100% akcji Sadovaya Group S.A. jest w posiadaniu spółki Connektico Ventures Limited, której 51% kapitału kontrolowane jest przez Alexandra Tolstoukhova, a 49% przez Sergiya Stetsurina. Connektico Ventures Limited nie prowadzi działalności operacyjnej, z wyjątkiem posiadania udziałów w Sadovaya Group S.A.

Po przeprowadzeniu oferty, w przypadku gdy inwestorzy obejmą wszystkie akcje, Connektico Ventures Limited będzie kontrolowało 75% akcji spółki, a nowe akcje będą stanowiły 25% kapitału spółki.

Akcjonariusz Spółki, Connektico Ventures Limited, oraz Spółka, zobowiązały się, że w ciągu 12 miesięcy od Dnia Rozliczenia Akcji Oferowanych nie będą m.in. emitować, oferować i sprzedawać akcji ani innych papierów wartościowych.

W celu uzyskania dodatkowych Informacji prosimy o kontakt:
Eugenia Korobova
BG Capital
Phone: +38 044 498 84 01
e-mail: [email protected]

Jakub Smarz
NBS Communications
phone: +48 22 826 74 18
e-mail: [email protected]

Zastrzeżenie prawne:
Niniejsza publikacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Sadovaya Group S.A. („Spółka”). Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz publicznej ofercie akcji Spółki na terytorium Polski („Oferta”) jest prospekt („Prospekt”) przygotowany w związku z Ofertą i ubieganiem się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt został zatwierdzony przez Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF”), Komisję Nadzoru Sektora Finansowego w Luksemburgu, będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Luksemburgu. CSSF przekazał Komisji Nadzoru Finansowego, będącej organem nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce, dokument potwierdzający zatwierdzenie prospektu.
Prospekt w formie elektronicznej, w angielskiej wersji językowej wraz z tłumaczeniem podsumowania prospektu w języku polskim, jest dostępny na stronach internetowych Spółki (www.sadovayagroup.com), głównego menadżera oferty BG Capital (www.bgcapital.ge) i Oferującego (www.dmbzwbk.pl).
Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do dystrybucji w Stanach Zjednoczonych, Kandzie i Japonii.

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość