Bezpieczeństwo i ochrona środowiska

SadovayaGroup jest skierowana na dotrzymanie wysokich standardów produkcyjnego bezpieczeństwa i ochrony pracy. Rozumiemy, że to zadanie wymaga stałych doskonaleń i dopracowywań, i stale dokładamy wysiłków dla poprawy warunków bezpieczeństwa pracy przez techniczne, technologiczne i innowacyjne mechanizmy(zasoby), a także podwyższenia kwalifikacji współpracowników, dyscypliny w miejscu pracy i odpowiedzialności personelu.

Nasze strategiczne cele w zakresie BHP:

  • poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z najwyższymi standardami światowymi
  • stworzenie warunków sprzyjających zapewnieniu ciągłości działania – rekompensowanie nieprzewidzianych strat dzięki odpowiednim polisom ubezpieczenia instalacji produkcyjnych stwarzających niebezpieczeństwo
  • opracowanie środków i mechanizmów zapobiegania chorobom zawodowym, wypadkom oraz incydentom

Kwestie BHP stanowią integralną część naszej polityki technicznej. Grupa Sadovaya określiła obszary priorytetowe dla działań długofalowych w zakresie minimalizacji ryzyka wystąpienia awarii i poprawy bezpieczeństwa w miejscu pracy. Obejmują one zmniejszenie ryzyka wystąpienia awarii, modernizację oraz rozwiązania organizacyjne i techniczne, mające na celu poprawę warunków pracy, warunków sanitarnych i ochrony zdrowia. Plan działania przyjęty w każdej spółce zależnej Grupy podlega corocznej weryfikacji w celu zapewnienia jego aktualności i dokładności.