Zatządzanie korporacyjne

Sadovaya Group spełnia swoją działalność zgodnie z przepisami Wielkiego Księstwa Luksemburg. Ponieważ akcje Sadovaya Group mają notowanie na Warszawskiej giełdzie funduszowej, ona również dotrzymuje się reguł i większości przepisów o zarządzaniu korporacyjnym WGF. Niektóre zasady stosują się w stosunku do Spółki wyjątkowo w ramach, dozwolonych Luksemburgskim prawem korporacyjnym i strukturą korporacyjną Sadovaya Group, w szczególności, struktura jednopoziomowa, w odróżnieniu od dwupoziomowej struktury, którą zakładają reguły korporacyjnego zarządu WGF. Spółka nie posiada dwóch oddzielnych organów zarządzania (rady nadzorczej i organu zarządzania), które są obowiązkowe dla polskich spółek akcyjnych. W zamian tego, Rada dyrektorów spełnia jak administracyjne, tak i kontrolne funkcje. Odpowiednio Spółka dotrzymuje się tych zasad zarządzania korporacyjnego WGF, które dotyczą stosunków między radą nadzorczą a organem zarządzania nie bezpośrednio, a w ogóle.

Rada dyrektorów

Rada dyrektorów obecnie składa się z dwóch dyrektorów A i dwóch dyrektorów B, które przeznaczają się walnym zgromadteniem akcjonariuszy. Termin uprawnień dyrektorów nie może przekraczać sześciu lat, i każdy dyrektor pełni swoje obowiązki do momentu wybrania jego następcy. Corocznie oni zwalniają się od swoich obowiązków za poprzedni rok. Każdy dyrektor może być usunięty z posady w dowolny czas bez poprzedniego zawiadomienia i bez powodu Walnym zgromadzeniem akcjonariuszy czy może być wybrany ponownie na następny termin. Rada dyrektorów jest obdarzona szerokimi uprawnieniami względem przyjęcia jakichkolwiek działań, koniecznych czy celowych dla wykonania celi korporacyjnych Spółki, z wyjątkiem działań, wykonywanych odpowiednio do prawa czy statutu SadovayaGroup Walnym Zgromadzeniem akcjonariuszy. Ono jest najwyższym organem podjęcia decyzji w hierarchii administracyjnej Spółki.

Walne zgromadzenia akcjonariuszy

Coroczne Walne zgromadzenie akcjonariuszy przeprowadza się w Luksemburgu pod oficjalnie zarejestrowanym adresem w trzecią środę czerwca. Inne zebrania akcjonariuszy mogą przeprowadzać się w tym miejscu, w ten czas i z taką periodycznością, które są niezbędne dla efektywnego funkcjonowania SadovayaGroup. Zawiadomienie o przeprowadzeniu walnych zgromadzeń ukazuje się nie później, niż za 30 dni do daty jego przeprowadzenia. Akcjonariusze mogą wziąć udział w zebraniach osobiście czy za pośrednictwem zaufanej osoby.

Coroczny audyt

Spółka przeprowadza coroczny audyt, niezależni audytorzy powołują się Walnym zgromadzeniem akcjonariuszy. Normatywna roczna sprawozdawczość składa się odpowiednio do ogólnie przyjętych zasad księgowości w Luksemburgu, i skonsolidowana finansowa sprawozdawczość składa się odpowiednio do Międzynarodowych standardów finansowej sprawozdawczości, przyjętych w Unii Europejskiej. Finansowa sprawozdawczość zatwierdza się Radą dyrektorów.